Ogłoszenie nr 91621 - 2017 z dnia 2017-06-01 r.
Gniew: Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych: nr 228078G (ul. Kopernika) w Gniewie i nr 228026G w miejscowości Piaseczno
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 75972-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: INWEST-KOM w Gniewie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 19160513700000, ul. ul. Wiślana  6, 83140   Gniew, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 058 5352318, 5352331, faks 058 5352318 w. 46, e-mail r.kwiatkowski@inwest-kom.pl
Adres strony internetowej (URL): http://inwest-kom.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego, której jedynym właścicielem jest gmina
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych: nr 228078G (ul. Kopernika) w Gniewie i nr 228026G w miejscowości Piaseczno
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP/1/2/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjno-remontowych związanych z bieżącą konserwacją nawierzchni bitumicznych dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych grubości 4 cm : ul. Kopernika w Gniewie (droga gminna nr 228078 G, odcinek od ul. Gdańskiej do ul. Czyżewskiego) oraz odcinek drogi gminnej Piaseczno – Wielkie wyręby nr 228026 G. Wykonawca wykona prace z materiałów własnych – materiały po stronie Wykonawcy. Zakres robót obejmuje: a) wyrównanie nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokości 3 cm, w miejscach połączeń nawierzchni istniejących z nową nawierzchnią, b) likwidacja ubytków, wyboi poprzez uzupełnienie podbudowy- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W, c) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych, d) wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm na ogólnej powierzchni 3300 m2, e) regulację pionową włazów studziennych, krat wpustów deszczowych oraz zasuw poprzez zastosowanie pierścieni regulacyjnych betonowych lub równoważnych o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych. Opis przedmiotu zamówienia stanowi poniższa dokumentacja techniczna (część III SIWZ): a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót b) Przedmiar robót
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT207283.50
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Transport, Usługi, Handel skład opału, Mat.bud. skup złomu Tadeusz Decka,  ,  Os. Kwiatowe 4,  83-132,  Morzeszczyn,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 157500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 144648.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 161499.99
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
nie dotyczy