INWEST-KOM Archiwum przetargów

Prace remontowo-renowacyjne elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu - Wiślana 10 w Gniewie - WM/02/05/2019 (2) - unieważnione

Opublikowany 24 czerwca 2019
Zmodyfikowany 17 lipca 2019
 
 
POSTĘPOWANIE UNIEWAZNIONE
 
Przetarg nieograniczony, drugie postępowanie, brak ofert niepodlegających odrzuceniu
                                                     

Prace remontowo-renowacyjne elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Wiślanej 10 w Gniewie, na terenie działek geodezyjnych nr 6 i 7 - ozn sprawy: WM/02/05/2019 (drugie postępowanie)

Przetarg nieograniczony

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą.

Zadanie będzie współpfinansowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Konwersja Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięca rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne


Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-elewacyjne elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Wiślanej 10 w Gniewie, na terenie działek geodezyjnych nr 6 i 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowo-kosztyorysowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

 
Dokumentacja postępowania:

 

<< Powrót przetargi

<< Strona główna

  • Utworzono .