Informacja dla Wykonawców

Niniejsza strona stanowi oficjalny profil nabywcy Spółki INWEST-KOM w Gniewie jako zamawiającego, gwarantując wymaganą przepisami Prawa Zamówień Publicznych jawność ogłoszeń a przez to większą konkurencję, niższe ceny realizacji zamówień i właściwsze gospodarowanie publicznymi pieniędzmi.

ZP/1/2/2017 - Wykonanie nakładek asfaltowych

"Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych: nr 228078G (ul. Kopernika) w Gniewie i  nr 228026G w miejscowości Piaseczno" - ozn. ZP/1/2/2017

Przetarg nieograniczony   

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjno-remontowych związanych z bieżącą konserwacją nawierzchni bitumicznych dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych grubości 4 cm : ul. Kopernika w Gniewie (droga gminna nr 228078 G, odcinek od ul. Gdańskiej do ul. Czyżewskiego)  oraz odcinek drogi gminnej Piaseczno – Wielkie wyręby nr 228026 G.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE w dn.24.05.2017
ZAWARTO UMOWĘ w dn.01.06.2017

Pliki do pobrania

Część I - Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami

Część II - Wzór umowy

Część III - Dokumentacja techniczna