INWEST-KOM Przetargi

Informacja dla Wykonawców

Niniejsza strona stanowi oficjalny profil nabywcy Spółki INWEST-KOM w Gniewie jako zamawiającego, gwarantując wymaganą przepisami Prawa Zamówień Publicznych jawność ogłoszeń a przez to większą konkurencję, niższe ceny realizacji zamówień i właściwsze gospodarowanie publicznymi pieniędzmi.

"Dostawa fabrycznie nowego autobusu międzymiastowego w formie leasingu operacyjnego" - ozn. ZP/2/2017

Przetarg nieograniczony   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego autobusu międzymiastowego o parametrach szczegółowo opisanych w zał. nr 5 do SIWZ. Opłata początkowa w wysokości 260.000,00 netto, opłata końcowa 1 % wartości początkowej przedmiotu leasingu a pozostała kwota rozłożona na 71 równych rat miesięcznych.

POSTĘPOWANIE ARCHIWALNE
 
W dniu 13.07.2017 oraz 17.07.2017 udzielono odpowiedzi i wyjaśnień na zadane pytania do SIWZ oraz dokonano stosownych zmian w SIWZ
Do dnia 20.07.2017 wpłynęły 2 oferty. Postępowanie rostrzygnięto w dniu 26.07.2017, umowę zawarto w dniu 01.08.2017

Czytaj więcej: Dostawa fabrycznie nowego autobusu międzymiastowego w formie leasingu operacyjnego ZP/2/2017

"Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych: nr 228078G (ul. Kopernika) w Gniewie i  nr 228026G w miejscowości Piaseczno" - ozn. ZP/1/2/2017

Przetarg nieograniczony   

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjno-remontowych związanych z bieżącą konserwacją nawierzchni bitumicznych dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych grubości 4 cm : ul. Kopernika w Gniewie (droga gminna nr 228078 G, odcinek od ul. Gdańskiej do ul. Czyżewskiego)  oraz odcinek drogi gminnej Piaseczno – Wielkie wyręby nr 228026 G.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE w dn.24.05.2017
ZAWARTO UMOWĘ w dn.01.06.2017

Czytaj więcej: Wykonanie nakładek asfaltowych ZP/1/2/2017